Fundacja Muzeum Historii Fotografii

Mamy fundację

Zarejestrowaliśmy w Sądzie Rejestrowym w Lublinie – Świdniku FUNDACJĘ.

Mamy fundację

Fundacja Muzeum Historii Fotografii
ul.Zamoyskiego 20, 23-300 Janów Lubelski
KRS. 0000840519
NIP 8621647386
Regon 38602145400000
tel. +48 602 746166

Konto bankowe

BS Janów Lubelski Nr. 33 9410 0000 2001 1018 3377 0001

Nie ma działalności bez pieniędzy.

One są konieczne dla funkcjonowania – są koszty nie zależne od nas. To wszelkie opłaty, prądy, ciepło, zimno, wydruki itp, itd . Dlatego też staraliśmy się o uzyskanie statusu Fundacji Pożytku Publicznego dla Fundacji Muzeum Historii Fotografii w Janowie Lubelskim. Przy współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych oświadczam, że Wasz 1% z podatku dochodowego możecie przekazać na PROMOCJĘ FOTOGRAFII – KRS: 0000215 720 i wspomóc właściwy rozwój Muzeum Fotografii oraz Galerii Muzealnej. Z góry dziękuję .

FUNDACJI „MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII”

STATUT

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Antoniego Florczaka i Iwonę Marię Florczak
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Lisek w kancelarii notarialnej w Janowie Lubelskim przy ulicy Wojska Polskiego 3 w dniu 2.03.2020 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Janów Lubelski.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 • Ochrona materialnego ruchomego dziedzictwa kulturowego.
 • Wspieranie muzealnictwa.
 • Organizacja prelekcji oraz spotkań z ludźmi zajmującymi się szerokim zakresem nauk technicznych, artystycznych oraz społecznych.
 • Edukowanie i popularyzacja technicznych aspektów historii fotografii. Fotografia również jako narzędzie do poznawania historii ogólnej oraz regionalnej, postaw patriotycznych oraz prospołecznych.
 • Zapoznawanie społeczeństwa z eksponatami związanymi z historią fotografii w aspekcie artystycznym.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, artystyczna i oświatowa (szkoły fotografii oraz koła fotograficzne), kulturalna( organizacja wystaw, plenerów fotograficznych).

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie zbiorów eksponatów muzealnych.
 • Organizację spotkań edukacyjnych.
 • Organizację imprez okolicznościowych bądź promujących zagadnienia statutowe.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Działalność wystawiennicza i wydawniczą.

§ 8


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 12

 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży, diet.

Rada Fundacji

§ 13

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym w Fundacji. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 • Nadzór nad działalnością Fundacji.
 • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa członek zarządu. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiany statusu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

Połączenie z inną Fundacją

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w razie zgodnego oświadczenia woli Rady Fundacji oraz członków Zarządu została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Scroll to Top